Právní služby

Právo nemovitostí

Více o právu nemovitostí

 • Ověření kupní ceny nemovitosti
 • Zajištění kupce nemovitosti
 • Výmaz a zápis věcných břemen a zástavních práv v katastru nemovitostí
 • Právní servis spojený s koupí/prodejem/nájmem nemovitosti
 • Ověřování podpisů
 • Konverze listin
 • Zajištění a kontrola nabývacích titulů
 • Kontrola exekučních řízení
 • Založení SVJ
 • Právní servis pro BD a SVJ
 • Právní servis pro realitní kanceláře

Obchodní právo

Více o obchodním právu

 • Zakládání, změny a zánik korporací, spolků a nadací 
 • Úprava vztahů mezi společníky/akcionáři 
 • Příprava a kontrola smluvní dokumentace spojené s chodem společnosti
 • Právní asistence při koupi/prodeji/restrukturalizaci společnosti či závodu 
 • Vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • Právní poradenství zaměstnavatelům v oblasti pracovního práva
 • Právní servis pro realitní kanceláře
 • Realizace úschovy financí a listin

Občanské právo

Více o občanském právu

 • Právní asistence při prodeji/koupi/nájmu nemovitosti 
 • Vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • Zastoupení v rozvodovém řízení
 • Právní poradenství v oblasti pracovního práva 
 • Vymáhání pohledávek z občanského styku
 • Náhrada újmy na majetku a zdraví
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení
 • Konzultace v oblasti dědického práva
 • Realizace úschovy financí a listin

Pracovní právo

Více o pracovním pravu

 • Právní poradenství zaměstnavatelům
 • Právní poradenství zaměstnanců
 • Konzultace a právní rozbory
 • Audit pracovně - právní dokumentace ve společnosti

Správní právo

Více o správním právu

 • Zastoupení klientů v řízeních při získání živnostenského oprávnění (řízení u ŽÚ)
 • Zastoupení klientů v řízeních při zápisu vlastnických práv, zápisu a výmazu věcných břemen, zástavních práv (řízení u KN)
 • Zastoupení klientů v řízeních při získání stavebního povolení (řízení u SÚ)
 • Zastoupení klienty v řízeních o zápisu ochranné známky (řízení u UPV)
 • Zastoupení klientů v řízeních u Českého telekomunikačního úřadu
 • Zastoupení klientů v řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Právo elektronických komunikací

Více o právu elektronických komunikací

 • Právní servis při reklamaci vyúčtování/služby telekomunikační společnosti 
 • Zastoupení provozovatelů sítí a poskytovatelů služeb elektronických komunikací při registraci u ČTÚ
 • Právní servis spojený s výstavbou sítí elektronických komunikacích
 • Zastoupení provozovatelů sítí a poskytovatelů služeb elektronických komunikací ve sporných řízeních u ČTÚ
 • Kontrola a úprava smluvní dokumentace provozovatelů sítí a poskytovatelů služeb v elektronických komunikacích

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek